Beleid

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan en hier het overzicht van alle beleidsvoornemens van onze gemeente.

Plaatselijke regeling

Bekijk hier de Plaatselijke regeling

Visie

Binnen onze gemeente staat de verkondiging van de Bijbelse boodschap centraal namelijk:

  • "Dat er onder den hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven is waardoor wij moeten zalig worden: de Heere Jezus Christus." (Hand. 4:12)
  • Dat we door het geloof in Hem weer beantwoorden aan het doel waarvoor God ons geschapen heeft: in alles tot Zijn eer leven (Jes. 43:7).

De Bijbel zien wij als Gods onfeilbare Woord en de Bron en norm voor ons kerkelijk leven. Daarnaast stemmen we in met de drie Formulieren van Enigheid, de Twaalf Artikelen en de Geloofsbelijdenis van Nicea en Athanasius. De gemeente staat in lijn met de Reformatorische traditie en voelt zich verbonden met de Gereformeerde Bond.

Missie

Gedreven door deze Bijbelse boodschap en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift willen we als gemeente, in het besef dat we dit niet in eigen kracht kunnen maar in alles biddend afhankelijk zijn van de zegen van de Heere God:

  • Ons laten leiden door Gods Woord als gezaghebbend en de Heilige Geest (Joh. 17:17), in verbondenheid met de gereformeerde belijdenissen.
  • God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in alles eren en prijzen. In het bijzonder in de erediensten en verder in alle andere verenigings- en kerkelijke activiteiten (Psalm 96).
  • Groeien in de kennis van het Evangelie en daarvoor ook de bijeenkomsten als de wekelijkse erediensten en verenigings- en kerkelijke activiteiten gebruiken (2 Tim. 3:16,17 en Hebr.10:25).
  • Oog hebben voor elkaar en gericht zijn op de opbouw van de gemeente (en elkaar als gemeenteleden), vanuit het besef dat we als gemeenteleden aan elkaar gegeven zijn (1 Kor. 12).
  • De talenten, ons door God gegeven, inzetten ten behoeve van de opbouw van de gemeente en Gods koninkrijk (Rom. 12:6-8).
  • Betrokken zijn op de kerk waar we deel van uit maken, de Protestantse Kerk in Nederland, en de (vervolgde) Kerk wereldwijd (1 Kor.12:12-27).
  • Getuigen zijn van de blijde boodschap van het Evangelie en dit uitdragen naar de mensen om ons heen (Math 5:13-16).
  • Omzien naar onze medemens dichtbij en ver weg (Math 25:35 en 36).
IMG 2485
Kerkstraat 4, Kesteren