Sacramenten

Heilige Doop

Bij de bediening van de Heilige Doop wordt de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest over de kinderen van de gemeente uitgeroepen. In de Heilige Doop ontvangen zij het teken en zegel van het verbond van God en hiermee bekrachtigt God Zijn beloften. Gedoopte kinderen mogen hier in hun leven op pleiten.
Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen, kunnen dit aan de scriba te kennen geven. Een aantal dagen voor de doopdienst vindt er een gesprek met de ouders plaats en geeft onze dominee dooponderwijs.

Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar wordt in onze gemeente het Heilig Avondmaal bediend. Het Avondmaal dient ter versterking van de gelovigen. Aan de viering van het Heilig Avondmaal gaat een week van zelfbeproeving vooraf. Voorafgaand aan deze voorbereidingsweek vindt er op zondag een voorbereidingsdienst plaats. ‘De mens beproeve zichzelf en ete alzo’, (1 Korinthe 11:28).  Dit zelfonderzoek wil niet van Christus af, maar juist naar Hem toeleiden. Wie in geloof het avondmaal viert, leert ook iets kennen van de dankzegging. Daarom is de middagdienst op de avondmaalszondag een dienst van nabetrachting op en dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Uit liefde voor Christus en Zijn Gemeente vraagt de kerkenraad om het Heilig Avondmaal met eerbied te vieren en in goede eensgezindheid. Daarbij past ook dat de kledingstijl in overeenstemming is met het karakter van de maaltijd.
Voorafgaand aan de Avondmaalsbediening is er gelegenheid om bezwaren in te dienen over belijdenis en wandel van lidmaten. Dit nadat voldaan is aan wat we lezen in Matth. 18:15-17. We noemen dit in de kerk het Censura Morum. De kerkenraad behandelt de ingebrachte bezwaren en neemt - zo nodig - de vereiste maatregelen.

Avondmaalskring

In de week voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal vindt er een bezinningsbijeenkomst plaats. Deze avonden (meestal op donderdag) zijn bedoeld voor alle gemeenteleden: avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. Ze staan onder leiding van de predikant of een ouderling. Voor het pastoraat rondom het Avondmaal zijn de predikant en de wijkouderling het aanspreekpunt. Wanneer er zaken zijn die u met hen wilt bespreken, dan kunt u met hen contact opnemen.

Preekstoel en gemeente
Kerkstraat 4, Kesteren