Pastoraat

Graag komen wij bij u langs om in vreugdevolle, maar ook in verdrietige omstandigheden (geestelijk) met u mee te leven. Hiervoor is het pastoraat in onze gemeente. 

Gezin

De leden van de gemeente dienen zorg voor elkaar te hebben en naar het bevel van Christus elkaars lasten te dragen. Binnen uw gezin kunnen er zich problemen voordoen, die u graag met uw wijkouderling of met de predikant (ds. Hak) wil bespreken. Neemt u in dat geval contact met hen op.

Huisbezoek

Wanneer u in het gemeentebestand van de Hervormde Gemeente te Kesteren vermeld staat, kunt u regelmatig huisbezoek verwachten. Het huisbezoek wordt gedaan door de ouderlingen en ouderlingen-kerkrentmeester, bijgestaan door de diakenen en is bedoeld voor het hele gezin. Zodoende stellen wij het ook op prijs als alle gezinsleden bij dit bezoek aanwezig zijn. Wanneer u prijs stelt op een extra huisbezoek, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de predikant (ds. Hak) . 

Huwelijksjubilea

Nadat hierover contact is opgenomen, brengt onze predikant of het predikantsechtpaar bij huwelijksjubilea een bezoek. Ook wordt gevraagd of dit in Hervormd Contact vermeld en in de voorbede genoemd mag worden. Mondeling of schriftelijk bericht aan de dominee (ds. Hak) en/ of kerkenraad stellen wij zeer op prijs. Niet alle huwelijksdata zijn namelijk bekend of correct in het gemeentebestand vermeld.

Huwelijk

Het kenmerkende van het christelijke huwelijk is dat de Heere God hierbij betrokken is. Hij is het die man en vrouw  als met Zijn hand bij elkaar brengt. Daarom is de eerste gang na de burgerlijke huwelijksvoltrekking de gang naar Gods huis. In de kerk wordt het huwelijk bevestigd en ingezegend. In een tijd waarin Bijbelse normen en waarden steeds meer op de achtergrond raken, is het van wezenlijk belang om met elkaar na te denken over de vraag hoe we het huwelijk ingaan. De predikant voert, enige tijd voor de sluiting van het huwelijk, met het bruidspaar één of meerdere pastorale gesprekken. Dit gesprek dient als voorbereiding op het huwelijk en op de huwelijksdienst in de kerk. Ook is er de mogelijkheid voor huwelijkscatechese.
Aanstaande bruidsparen wordt verzocht om voor het definitief vaststellen van de huwelijksdag contact met onze predikant op te nemen. Een huwelijksdienst wordt in principe alleen door de eigen predikant geleid. Er wordt van bruidsparen verwacht dat de héle dag (dus óók de avond) ingericht zal zijn naar Gods wil en tot Zijn eer.

Kraambezoek

Na mondelinge of schriftelijke berichtgeving van een geboorte wordt er een kraambezoek gebracht.

Overlijden

In geval van overlijden wordt, nadat de predikant hiervan op de hoogte is gesteld, het tijdstip van de begrafenis afgestemd. En daarna de kaart opgesteld en gedrukt. In principe leidt onze dominee de begrafenis. Het is gebruikelijk dat hij een bezoek aan huis brengt en met de familie het een en ander bespreekt rondom de te houden rouwdienst.

Ouderenbezoek

Ouderen boven de 75 krijgen jaarlijks, binnen een week na hun verjaardag bezoek van de dominee. Mocht u, om wat voor reden dan ook bezoek wensen dan kunt u dit altijd aan de predikant (ds. Hak) of wijkouderling kenbaar maken.

Pastoraat thuis of in de pastorie

In principe kunt u altijd bij de predikant terecht. Als het niet om een spoedgeval gaat, stelt hij het op prijs als u van tevoren een afspraak maakt. Ook in andere gevallen kunt u het altijd laten weten als u bezoek van de predikant (ds. Hak) of uw wijkouderling wilt hebben.

Pastoraat rondom ziekte

Wij vinden het fijn als u ziekte en/of ziekenhuisopname zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de predikant (ds. Hak) of aan de wijkouderling.  Dit kan zowel mondeling, telefonisch of per e-mail. 

Bijbel gem. Kesteren
Kerkstraat 4, Kesteren