ANBI-informatie DIACONIE

De Hervormde gemeente Kesteren is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Iedere ANBI is verplicht om een aantal gegevens via de website openbaar te maken. De gegevens zijn hieronder weergegeven:

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE KESTEREN
Telefoonnummer:   0345-558224
RSIN/Fiscaal nummer:  824112404
Website adres: www.hervormdkesteren.nl/ANBI-gegevens DIACONIE
E-mail: diaconie@hervormdkesteren.nl
Adres: Lekbandijk 13, 4023 CA Rijswijk

 

De Hervormde gemeente te Kesteren is een geloofsgemeenschap op gereformeerde grondslag die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Kesteren.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad -naast de predikant- totaal 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland "Dicht bij het hart (2017-2020)".  Op de website www.hervormdkesteren.nl vindt u het Beleidsplan 2022-2026 van onze gemeente. Een deel van het beleidsplan geeft handen en voeten aan de diaconale taak. In Hoofdstuk 11, pagina 30 tot en met 33 worden de onderwerpen: diaconale bijbelse opdracht, het diaconaat, diaconaal geld, activiteiten en beleidsvoornemens uiteengezet.

E. Beloningsbeleid

De leden van kerkenraad, colleges, commissies, vrijwilligers e.d. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. De jaaragenda van de activiteiten van onze gemeente vindt u op de website www.hervormdkesteren.nl.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten - diaconie

Toelichting

De kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan onder andere kerkleden wordt elk jaar een fysieke of financiële bijdrage gevraagd voor het diaconale werk. De meest voorkomende vormen zijn giften en opbrengsten vanuit wekelijkse collecte. De diaconie bezit ook vermogen in de vorm van een woning, landerijen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. Deze en de overige inkomsten worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Bij plaatselijk bestedingen wordt o.a. aan: het ouderenwerk, jeugddiaconaat, zendings- en evangelisatiewerk, ondersteuning personen, bibliotheek en giften aan diaconale doelen of projecten gedacht. De landelijke en wereldwijde bestedingen wordt o.a. aan: diaconale doelen of projecten gedacht. Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Kerkstraat 4, Kesteren