College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de materiële zaken van de gemeente (voor zover niet van diaconale aard), het inzamelen van geld van de gemeenteleden, het beheer van het kerkgebouw, het verenigingsgebouw en de pastorie. Verder heeft zij de zorg voor het onderhoud van de predikant. De materiële zaken die het college van kerkrentmeesters behartigt, hebben ten diepste een geestelijke betekenis. Namelijk het in stand houden van de eredienst. In haar werkzaamheden wordt het college bijgestaan door een beheerscommissie. Daarnaast helpen een aantal vrijwilligers in de gemeente het college bij het onderhoud van de pastorietuin en het kerkplein.

Nieuw in de gemeente?


Woonachtig binnen Kesteren
Wanneer u in Kesteren bent komen wonen en u behoorde in uw vorige woonplaats tot een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland dan hoeft u geen actie te ondernemen om ingeschreven te worden. Via de kerkelijke administratie wordt uw lidmaatschap automatisch overgeschreven. Dit geldt niet als u behoorde tot een Protestantse Gemeente binnen de PKN. Dan wordt u bij de Protestantse Gemeente 'De Voorhof ingeschreven. Uiteraard kunt u dan overgeschreven worden naar onze gemeente, maar dat moet u dan wel aangeven.
Wanneer u uit een ander kerkgenootschap overkomt kunt u contact opnemen met scriba van de kerkenraad.

Woonachtig buiten Kesteren–perforatie
Woont u buiten Kesteren en u wilt kerkelijk tot de Hervormde Gemeente te Kesteren gaan behoren dan kunt u zich melden bij de scriba van de kerkenraad en aangeven wat uw argumenten zijn om lid te willen worden. De kerkenraad dient dan een perforatieaanvraag in bij de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in de woonplaats waar u woonachtig bent. Hierbij gaan we ervan uit dat u zelf eerst in gesprek gaat met de kerkenraad van de Hervormde gemeente waar u bent ingeschreven. Wanneer deze aanvraag wordt goedgekeurd, dan vervallen uw rechten en plichten in uw woongemeente en behoort u tot de Hervormde Gemeente in Kesteren.

Als nieuw ingekomene kunt u zo snel mogelijk een bezoek van iemand van de kerkenraad verwachten.

Adreswijziging

Mocht er iets wijzigen in uw (woon)situatie dan het vriendelijk verzoek om dit door te geven aan de ledenadministrateur Els van Tilborg, e-mail ledenadministratie@hervormdkesteren.nl.

Financiën

Solidariteitskas

Voor ieder belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland betaalt het college van kerkrentmeesters jaarlijks verplicht een bijdrage aan de solidariteitskas (voorheen: generale kas). Per jaar wordt aan belijdende leden een bedrag van € 10,00 gevraagd. Dit geld is bestemd voor het verlenen van steun aan gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een ouderling-kerkrentmeester

Quotum

Hiermee wordt de financiering van het werk van de kerk bedoeld. Het opgelegde bedrag van het quotum is gebaseerd op de inkomsten van geld, uit onroerend goed en overig bezit. Dit moet door het college van kerkrentmeesters worden afgedragen.

Kerkelijke bijdrage

In april/mei vindt de inzameling van de kerkelijke bijdragen plaats. Alle lidmaten en doopleden van 18 jaar en ouder worden persoonlijk aangeschreven om een gedeelte van hun inkomsten af te staan voor de voortgang van het kerkenwerk in de  gemeente. Naast de collecten vormen de vrijwillige bijdragen een belangrijk deel (40%) van de inkomsten van onze gemeente.

Bankrekening college van kerkrentmeesters

IBAN NL22 ABNA 0478 6421 05 t.n.v. kerkvoogdij Hervormde gemeente Kesteren

Kerkenraadsbank
Kerkstraat 4, Kesteren