Meer weten over het geloof?

Fijn dat u/jij belangstelling toont! Hieronder staan een aantal kernwoorden van het christelijke geloof.
Wil(t) u/jij hier verder over doorpraten, een online cursus volgen of een Bijbel bestellen? Neem dan gerust contact op met ouderling E. Keuter, E. keuter@hervormdkesteren.nl, tel: 06-2209 0778. 

ZEC4

Bidden

Bidden is spreken tot én met God. Hij wil dat we tot Hem naderen én dat kan door de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Bijbellezen en bidden zijn voor een christen van onschatbare waarde.

Bijbel

De Bijbel is hét boek van het Christendom. Door middel van de Bijbel wil God ons laten zien wij Hij is, wie wij zijn en hoe Hij in het leven van mensen werkt. De Bijbel bestaat uit 66 boeken: 39 in het Oude en 27 in het Nieuwe Testament. Deze boeken zijn door verschillende mensen over een periode van ongeveer 17 eeuwen geschreven. De Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest, Die mensen liet zien wat zij op moesten schrijven (2 Petrus 1:19-21). Benieuwd naar hoe de Bijbel eruit ziet? Kijk dan www.online-bijbel.nl (hier is ook informatie te vinden over de Belijdenisgeschriften) of www.herzienestatenvertaling.nl.

Heere Jezus

In het christelijk geloof draait het om de Heere Jezus. Hij is Gods Zoon Die naar deze aarde kwam om mens te worden. Hij werd geboren in Israël (Bethlehem), groeide op in Nazareth en begon vanaf Zijn 30ste met preken. De Heere Jezus preekte over het koninkrijk van God en riep mensen tot bekering & geloof in God en om Hem te volgen. Op 33-jarige leeftijd stierf Hij aan het kruis voor de zonden van ons mensen. Omdat wij in het paradijs gezondigd hebben door God ongehoorzaam te zijn, verdienen wij de dood. Echter doordat de Heere Jezus stierf en opstond uit de dood is er redding mogelijk voor het leven nu en na de dood.
Hij is de Verlosser, Redder en Zaligmaker. Door Hem kunnen we met God verzoend worden en weer tot eer van God leven!

Heilige Geest

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest vormen de drie-eenheid. Ze horen bij elkaar. Bij het tot geloof komen en ook in het geloofsleven zelf, speelt de Heilige Geest een onmisbare rol. Van onszelf kunnen wij namelijk niet tot geloof komen. Wij zoeken God niet. Maar met Pinksteren gaf God Zijn Heilige Geest Die in ons mensen wil wonen.

Kerk (gemeente)

In een kerkdienst/eredienst komen christenen bij elkaar om God te ontmoeten en te luisteren naar wat Hij door middel van Zijn Woord en Zijn Heilige Geest wil zeggen. Christen ben je dus niet in je eentje maar samen met anderen. Het is goed om bij elkaar te komen, Gods Woord te horen, te bidden, elkaar te troosten, te bemoedigen en God te loven & te prijzen. Elke zondag worden er in onze gemeente twee kerkdiensten gehouden. U/jij bent hier van harte welkom (zie kerkdiensten).

Bijbel gem2. Kesteren
Kerkstraat 4, Kesteren